Kreditna dokumentacija in namenska poraba sredstev

namenska poraba sredstev in kreditna dokumentacija

Namenski krediti so lahko stanovanjski ali namenski potrošniški krediti in so za razliko od gotovinskih posojil ugodnejši, imajo boljšo obrestno mero in daljšo ročnost kredita. Namenski kredit lahko dobite zgolj na podlagi predračunov za blago ali storitev.

Kaj to pomeni in kako se namenska poraba sredstev tudi dokazuje ter upravičuje? Kakšni so različni namenski krediti? Potrebujete dokumentacijo že pred sklenitvijo kredita in ali se preverja poraba denarja? 


Namenska poraba sredstev in potrebna dokumentacija

Stanovanjski krediti so namenski krediti in ravno zato so obrestne mere za kreditojemalca ugodnejše, pridobi pa se lahko višji kredit in tudi ročnost kredita je lahko daljša. Možna je tudi pridobitev potrošniškega namenskega kredita, ki pa je vseeno dražji od stanovanjskega, vendar ugodnejši od gotovinskega. To je običajen kredit, ki pa se namesto v gotovini porabi z nakazilom za plačilo predračuna, računa ali pogodbe. Stroški odobritve potrošniškega so sicer manjši kot odobritev stanovanjskega kredita.

Namenski krediti so namenjeni:

  • nakupu nepremičnin,
  • za gradnjo ali rekonstrukcijo,
  • adaptacijo,
  • opremljanje stavbnega zemljišča,
  • za plačilo stroškov spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče,
  • odkup solastniškega oziroma dednega deleža na nepremičnini,
  • plačilo projektne dokumentacije za stanovanjske namene in za poplačilo že najetih stanovanjskih kreditov z novim kreditom, zavarovanim s hipoteko.

Vsak od naštetih namenov zahteva posebno dokumentacijo, ki jo bomo opisali v nadaljevanju. Banke imajo različno prakso glede dokazovanja porabe sredstev, zato morate to preveriti pri vsaki posebej.    

Nakup nepremičnine

Za pridobitev kredita za nakup nepremičnine potrebujete prodajno pogodbo, ki je overjena pri notarju ali sklenjena v notarskem zapisu, in dokument, ki dokazuje lastništvo nepremičnine, ki je predmet nakupa. To je zemljiškoknjižni izpisek ali v primeru, da objekt še ni vpisan v zemljiški knjigi, pri notarju overovljena originalna prodajna pogodba. V primeru nakupa stavbnega zemljišča za gradnjo stanovanjske hiše, pa potrebujete tudi potrdilo pristojnega občinskega organa, da prostorski izvedbeni akt na takšnem zemljišču omogoča gradnjo stanovanjske hiše.

Gradnja ali rekonstrukcija

Po stanovanjski kredit se stranke velikokrat odpravijo tudi pred izgradnjo hiše ali prenovo le-te. Kreditodajalcu je treba izkazati lastništvo nepremičnine bodisi z zemljiškoknjižnim izpiskom, bodisi z overovljeno originalno prodajno pogodbo, če objekt še ni vpisan v zemljiški knjigi. S seboj morate imeti tudi veljavno gradbeno dovoljenje z oznako pravnomočnosti ter veljavne račune oziroma predračune trgovine z gradbenim materialom ali pogodbo z izvajalcem gradbenih del.

Adaptacija – vzdrževalna dela

Tudi pri adaptaciji so potrebni enaki dokumenti kot za gradnjo ali rekonstrukcijo – torej dokazovanje lastništva, upravičenost namembnosti (veljavni računi oz. predračuni ali pogodba z izvajalcem gradbenih del) in v primeru večjih posegov še lokacijsko informacijo (staro največ 1 mesec) ali veljavno gradbeno dovoljenje z oznako pravnomočnosti. Slednjega ne potrebujete, če opravljate manjše posege, ki ne vplivajo na okolje (redna in investicijska vzdrževalna dela), izjeme so le objekti, ki spadajo v kulturno dediščino.

Opremljanje stavbnega zemljišča

Za pridobitev namenskega kredita ste upravičeni tudi, če želite pokriti stroške opremljanja stavbnega zemeljišča, torej plačilo komunalnega prispevka. Poleg dokumenta, ki dokazuje lastništvo, potrebujete še pravnomočno odločbo občinskega organa o odmeri komunalnega prispevka.

Plačilo stroškov za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče
Če želite pridobiti namenski kredit za plačilo stroškov za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče, potrebujete pravnomočno odločbo upravne enote o odmeri odškodnine, zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda ter dokument, ki dokazuje lastništvo.

Odkup solastniškega oz. dednega deleža na nepremičnini

Namenski kredit se odobri poleg nakupa nepremičnine tudi za odkup nepremičnine od solastnika oziroma dediča nepremičnine. V tem primeru potrebujete listino, ki dokazuje pridobitev lastništva kreditojemalca na nepremičnini (na primer zemljiškoknjižni izpisek ali pravnomočno sodno odločbo ali notarsko overjen sporazum ali pogodbo med strankami ipd.).

Plačilo projektne dokumentacije za stanovanjske namene

Za plačilo projektne dokumentacije za stanovanjske namene lahko pridobite namenski kredit na podlagi pogodbe med investitorjem in projektnim podjetjem o izdelavi projektne dokumentacije.

Poplačilo že najetih stanovanjskih kreditov z novim kreditom, zavarovanim s hipoteko

Mnogi kreditojemalci se zaradi spremenjenih obrestnih mer in boljših ponudbo odločijo za poplačilo že najetih stanovanjskih kreditov z novim kreditom, zavarovanim s hipoteko. V tem primeru potrebujete kreditno pogodbo, sklenjeno ob odobritvi kredita, ki je predmet poplačila, potrdilo o stanju dolga in o rednem poravnavanju kreditnih obveznosti s strani banke, ki je kreditojemalcu odobrila kredit, ki je predmet poplačila, in dokument, ki dokazuje lastništvo (npr.: zemljiškoknjižni izpisek oziroma originalno kupoprodajno pogodbo, overjeno pri notarju).

Ena največjih napak kreditojemalcev pa ni povezana s zbiranjem dokumentacije ampak gre za hitenje pri jemanju kredita – če naredite primerjavo različnih kreditov pri različnih kreditojemalcih, boste našli najboljšo izbiro za vaše trenutne potrebe.

Viri: Delo in dom, BKS Bank


Potrebujete pomoč pri iskanju za vas naujstreznejšega kredita?

Tukaj smo, da vam pomagamo!

Potrebujete pomoč pri iskanju za vas naujstreznejšega kredita?

Tukaj smo, da vam pomagamo!