Kateri prihodki se ne upoštevajo pri izračunu kreditne sposobnosti?

prihodki ki se ne upoštevajo ob ozračunu kreditne sposobnosti

Odločili ste se, da boste vzeli kredit in zanima vas, kako kreditno sposobni ste. V primerjalniku Kredito lahko izračunate, kakšen kredit se vam splača in za kakšno obdobje ter tudi vašo kreditno sposobnost. Na višino vašega kredita vplivajo prihodki, obstoječe finančne obveznosti in normirani stroški vzdrževanja. 

Kreditno sposobni ste, če vam po plačilu vseh obstoječih mesečnih kreditnih obveznosti ostane znesek za življenjske stroške v višini 778.5 EUR. Letni prihodki so vaša plača ali pokojnina, nekatere banke pa upoštevajo tudi dodatke (nadomestilo za malico in prevoz, regres in drugi mesečni prejemki kot so honorarji, avtorske pogodbe, najemnine, …  

Toda, katere prejemke in denarna sredstva pa ne smemo upoštevati kot naše prihodke za ugotavljanje kreditne sposobnosti? Ali se vsi mesečni prihodki upoštevajo? Ne. Spodaj si preberite, katere prihodke je potrebno izvzeti iz vašega izračuna.

Prejemki in sredstva na področju sociale

Pri izračunu kreditne sposobnosti se ne upoštevajo prejemki in sredstva, ki jih posamezniki prejmejo na socialnem področju – preživnine, dodatki za družine, štipendije in podobno. Mednje spadajo naslednji prejemki in sredstva

 • Prejemki iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal;
 • Prejemki iz naslova denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke;
 • Prejemki iz naslova starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka, otroškega dodatka, dodatka za veliko družino in dodatka za nego otroka po zakonu, ki ureja družinske prejemke;
 • Prejemki iz naslova štipendije in pomoči učencem in študentom ter plačilo za opravljeno obvezno praktično delo v vzgojno izobraževalnem procesu;
 • Oskrbnine in enkratni prejemki ob prvi namestitvi otroka v rejniško družino po zakonu, ki ureja izvajanje rejniške dejavnosti;
 • Denarna sredstva, ki jih izplača Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije po zakonu, ki ureja Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije.
 • Denarna sredstva pomoči potrebnim, ki jih zagotavljajo humanitarne organizacije, ki imajo tak status po zakonu, ki ureja humanitarne organizacije;

Prejemki in sredstva za invalidne osebe

Iz izračuna so izvzeti tudi različni prejemki in sredstva, ki jih prejmejo invalidne osebe: 

 • Nadomestilo za invalidnost po zakonu, ki ureja družbeno varstvo duševno in telesno prizadetih oseb;
 • Prejemki iz naslova odškodnine zaradi telesne poškodbe po predpisih o invalidskem zavarovanju;
 • Prejemki od občasnega dela invalidov, ki niso v delovnem razmerju in so vključeni v programe po predpisih, ki urejajo socialno varstvo, in po predpisih, ki urejajo zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov;
 • Sredstva za nego in pomoč, ki se v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ne upoštevajo kot dodatek pri prejemniku tega prejemka;
 • Denarna sredstva, ki jih izplača Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije po zakonu, ki ureja Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije.

Druga sredstva

 • Sredstva, pridobljena za odpravo posledic naravnih nesreč ali škode na področju kmetijstva, gozdarstva, ribištva, veterine ali fitosanitarnem področju na podlagi predpisov, ki urejajo nesreče ali škode;
 • Nepovratna denarna sredstva in denarna sredstva, pridobljena na podlagi ugodnih posojil ali poslov z jamstvi, ki se štejejo kot oblike državnih pomoči po zakonu, ki ureja pomoč družbam v težavah, razen kadar so sredstva pridobljena v zvezi z opravljanjem dejavnosti, kakor je določena v 46. členu Zakona o dohodnini  (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 – ZUKD-1, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 96/13, 29/14 – odločba US in 50/14), ali v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, kakor je določena v 69. členu Zakona o dohodnini  (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 – ZUKD-1, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 96/13, 29/14 – odločba US in 50/14);
 • Denarna sredstva, prejeta iz naslova aktivne politike zaposlovanja, vključevanja v storitvi za trg dela in zaradi iskanja zaposlitve po zakonu, ki ureja trg dela. 

Ko izračunamo naše prihodke, lahko preračunamo kako kreditno sposobni smo. Vendar pa ne smemo zanemariti, da se situacija lahko spremeni in naši odhodki povečajo, prihodki pa zmanjšajo. To je ena izmed najbolj pogostih napak pri jemanju kredita – zato pazljivo. 

Potrebujete pomoč pri iskanju za vas naujstreznejšega kredita?

Tukaj smo, da vam pomagamo!

Potrebujete pomoč pri iskanju za vas naujstreznejšega kredita?

Tukaj smo, da vam pomagamo!