Zavarovanje kredita z zavarovalno premijo, zastavo ali poroštvom?

zavarovanje kredita

Zavarovanje kredita je pogosto pri nas obvezno, a odločitev o vrsti zavarovanja je včasih prepuščena kreditojemalcem samim. Ti lahko odločajo med zavarovanjem z zavarovalno premijo, hipoteko ali poroštvom. Kaj pomenijo različne vrste zavarovanj, katera je najugodnejša in na kaj morate biti pozorni pri izbiri vrste zavarovanja?

Zavarovanje z zavarovalno premijo

Zavarovanje kredita pri zavarovalnici je ena najpogostejših oblik zavarovanja bančnih posojil, s pomočjo katerih se banke zaščitijo za primer, da kreditojemalec kredita ne bi mogel odplačati. Večina slovenskih bank ima za ta namen z zavarovalnicami sklenjene pogodbe. V tem primeru je zavarovalnica v razmerju le z banko, a ne tudi s kreditojemalcem. Ta morda sploh ne ve, da je za odplačevanje kredita banka sklenila tudi zavarovanje. A vseeno mora kreditojemalec za odobritev kredita izpolniti ne le pogoje, ki jih določi banka, a tudi pogoje izbrane zavarovalnice. V mesečni obrok odplačevanja kredita je nato všteta zavarovalna premija, ki jo poravna kreditojemalec, ki je tudi zavezanec za plačilo zavarovalne premije. Stroški takega zavarovanja so navadno precej visoki.

Vendar pa je zmotno razmišljanje, da je z omenjenim zavarovanjem zavarovan tudi kreditojemalec za primer težav z odplačevanjem kredita. Če pride do nezmožnosti odplačevanja, bo za preostanek dolga sicer res poskrbela zavarovalnica in ga odplačala banki, vendar bo pozneje kreditojemalec svoj dolg moral povrniti zavarovalnici. 

Za večjo varnost v primeru nezmožnosti odplačevanja kredita ali smrti lahko kreditojemalec z zavarovalnico sklene življenjsko zavarovanje. To je popolnoma ločena in prostovoljna oblika zavarovanja, ki ne zavaruje le kredita, ampak tudi kreditojemalca. Življenje je nepredvidljivo in predvsem pri dolgoročnih kreditih je vredno razmisliti tudi o življenjskem zavarovanju. V primeru smrti ali dolgotrajne bolezni, zaradi katere pride do delovne nezmožnosti, neodplačani dolgovi ne bodo bremenili kreditojemalčeve družine, ki bi sicer v nekaterih primerih lahko bila primorana prevzeti in odplačati kredit. 

Zavarovanje kredita z zastavo nepremičnine (hipoteko)

Ko govorimo o zavarovanju z zastavo, imamo najpogosteje v mislih zastavo nepremičnine oziroma zavarovanje s hipoteko. Manj pogosta je zastava vrednostnih papirjev ali premičnin, zato danes o njih ne bomo govorili. Hipoteka kot oblika zavarovanja je vedno bolj razširjen način zavarovanja kreditnih obveznosti tako med potrošniki kot med podjetji. Uporablja se predvsem pri dolgoročnih kreditih, na primer pri stanovanjskem kreditu. 

Hipoteka je zastavna pravica na nepremičnini, ki je zavarovana z vpisom v zemljiško knjigo, s katero se zavaruje kredit. V primeru zavarovanja s hipoteko kreditojemalec še naprej nemoteno uporablja zastavljeno nepremičnino, a če pride do nezmožnosti odplačevanja kredita, jo lahko banka proda in si na ta način poplača preostali dolg. Zastavitelji nepremičnine so po navadi vsi solastniki nepremičnine. To pomeni, da se v času odplačevanja kredita lahko zgodi, da kateri  od solastnikov ne more zaprositi za kredit s hipoteko, saj je del njegove nepremičnine že zastavljen.

Naj pri tem omenimo še, da ob sklenitvi zavarovanja s hipoteko za kreditojemalca lahko nastanejo enkratni stroški cenitve nepremičnine, pravnega pregleda in ureditve vpisa hipoteke v zemljiško knjigo. Velika verjetnost je tudi, da bo banka ob zavarovanju s hipoteko zahtevala zavarovalno polico za nepremičnino pri zavarovalnici vsaj za primer požara in vinkulacijo police v korist banke. 

Zavarovanje s poroštvom

V nekaterih primerih banke za odobritev kredita zahtevajo zavarovanje s poroštvom. To je vrsta zavarovanja kredita, kjer se porok (ali več njih) zaveže, da bo poravnal dolg kreditojemalca v primeru, da ga ta ne more več odplačevati. Gre za veliko odgovornost, zato je smiselno o izbiri poroka tehtno premisliti. To je tudi razlog, da se poroštva najpogosteje sklepajo med najbližjimi sorodniki ali pari, ki skupaj jemljejo kredit in so en drugemu tudi poroki.

Ko govorimo o poroštvu, običajno govorimo o solidarnem poroštvu, kjer se zavežeta porok in plačnik. Banka lahko v tem primeru zahteva poplačilo posojila od kreditojemalca ali poroka. Če kreditojemalec ne poravna svojih obveznosti, bo banka odtegnila plačilo z bančnega računa poroka. Subsidiarno poroštvo pa pomeni, da lahko banka zahteva vračilo posojila šele, če jih kreditojemalec ne more poplačati sam. 

Kreditodajalci po navadi preverijo kreditno sposobnost potencialnega poroka in s tem preverijo, da je zmožen v celoti odplačati kreditojemalčev kredit. Takoj ko oseba postane porok pa se tudi zmanjša njena kreditna sposobnost, kar lahko precej oteži pridobivanje lastnega kredita v času poroštva. Pogosta praksa pri zavarovanju s poroštvom je, da je porokov več, ki za dolg odgovarjajo solidarno. To pomeni, da lahko banka terja katerega koli od njih ali vse hkrati. Navadno je to odvisno od dohodkov, ki jih vsak od porokov prejema. Pri tej vrsti zavarovanja dodatnih stroškov skorajda ni.

Stroški?

Ob najemu kredita je poleg mesečnih anuitet potrebno upoštevati tudi dodatne stroške, ki nastanejo ob odobritvi kredita. Eden od teh je tudi zavarovanje kredita, s pomočjo katerih se banke zavarujejo za primer nezmožnosti odplačevanja kredita kreditodajalca. Cena zavarovanja z zavarovalno premijo, pa naj bo to zavarovanje banke same ali življenjsko zavarovanje kreditojemalca, je po navadi precej visoka in predvsem višja od zavarovanja s hipoteko ali poroštvom. Pri zavarovanju s hipoteko nastanejo začetni notarski stroški, mesečno pa je včasih potrebno plačevati tudi zavarovalno polico za nepremičnino. Pri zavarovanju s poroštvom načelno nastanejo le začetni stroški administracije, povezani s podpisom pogodb, zato je ta oblika zavarovanja najugodnejša od naštetih. 

Ne glede na to, katero vrsto zavarovanja boste izbrali, vzemite dodatne stroške v zakup in sprejmite informirano odločitev.

Viri: ZPS, Delo in dom, Gorenjska Banka, NLB
Potrebujete pomoč pri iskanju za vas naujstreznejšega kredita?

Tukaj smo, da vam pomagamo!

Potrebujete pomoč pri iskanju za vas naujstreznejšega kredita?

Tukaj smo, da vam pomagamo!